• 0003.png
 • slider.jpg
 • 0002.png
 • 0001.png
 • baner.jpg

Публічна інформація

Аналіз виконання основних завдань 2016/2017 навчального року

         Згідно з річним планом роботи на 2016/2017 навчальний рік діяльність педагогічного колективу була спрямована на оптимізацію роботи щодо створення сприятливих умов для повноцінного фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку дитини, виховання конкурентоздатної, компетентної, творчої особистості на основі впровадження  в практику роботи нових педагогічних ідей та концепцій соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі. Досягнення цієї мети забезпечувалось через:

-            створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу в межах дослідно-експериментальної роботи з теми: «Науково-методичне забезпечення формування готовності педагогів до діяльності в умовах профільної школи» та науково-методичної проблеми: «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах єдності навчання і виховання як важливої умови соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

-            запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.

-            запровадження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 23 листопада 2011 р.   № 1392.

-            запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

-            підвищення професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості.

-            впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально-виховний процес.

-            створення толерантного середовища у навчальному закладі.

-            створення сприятливих умов для пошуку, підтримки  та розвитку обдарованих дітей і молоді.

-            підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

-            забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

-            розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

-            приведення матеріально-технічногого стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

      Виконанню основних завдань 2016/2017 навчального року сприяла  система збору й обробки інформації з питань управління й організації навчально-виховного процесу, сформована в школі протягом декількох останніх років та спрямована на  запровадження моніторингового підходу до управління   навчальним закладом.

 

1.Експертне оцінювання результатів освітньої діяльності спеціалізованої школи.

2.Коригування діяльності окремих ланок функціонування освітньої системи на основі даних моніторингу.

3.Прогнозування розвитку спеціалізованої школи на основі даних моніторингу.

     Аналіз підсумків 2016/2017 навчального року і виконання основних задач проводилися відповідно до моделі локального моніторингу.

1. Управлінський моніторинг як механізм адаптивного управління

     Аналіз роботи школи щодо забезпечення прав молоді на здобуття освіти проведений на основі бази даних «Мікрорайон школи». Усі діти та підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, здобувають загальну середню освіту. Набір дітей у перші класи здійснювався на підставі висновків медичної комісії за результатами вивчення психологічної готовності дитини до шкільного навчання. При формуванні мережі перших класів проводилося опитування батьків про вибір іноземної мови поглибленого вивчення (іспанської або англійської).       

Кількісний склад учнів за 2016/2017 навчальний рік

Всього навчалося 665 учнів

Школа І ступеня

Школа ІІ ступеня

Школа ІІІ ступеня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

351

53%

260

39%

54

8%

      У порівнянні з 2015/2016  навчальним роком у 2016/2017 навчальному році кількість класів збільшилась не тільки кількість учнів, але й класів:

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

21(589)

21(609)

24 (665)

       Навчально-виховний процес було організовано відповідно до Робочого навчального плану на 2016/2017 навчальний рік. Реалізація інваріантної та варіативної складових здійснювалася за діючими державними навчальними програмами.

        Повністю реалізований профільний компонент Робочого навчального плану школи:

- учні 1-В, 2-Б, 3-Б, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-Б, 9-А,10-А,11-А класів вивчали поглиблено іспанську мову;

- учні 1-А, 1-Б,1-Г,  2-А, 2-В, 3-А, 3-В,  4-Б, 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-А,11-А класів  вивчали поглиблено англійську мову;

- у 10-11 класах вивчалися спецкурси з профільних іноземних мов: література Іспанії, країнознавство Іспанії та іспаномовних країн, ділове спілкування іспанською мовою; література США, країнознавство Англії та США, ділове спілкування англійською мовою;

- у 5-11 класах за звичайними програмами вивчалась друга іноземна мова (іспанська та англійська).

   Варіативна складова Робочого навчального плану використана на:

·                    підсилення програми з навчальних дисциплін:

-                     у 2-3 класах – «Природознавство» - по 1 год. на тиждень;

-                     у 5-8  класах - «Історія України» - по 0,5 год. на тиждень;

·                    курси за вибором:

-                 у 10-11 класах – «Українська мова» – по 1 год. на тиждень

                                     «Історія України» - по 1 год. на тиждень;

                                     «Алгебра» - по 1 год. на тиждень.

 

           Кількість випускників 9-го та 11-го класів зменшилась:

 

Класи

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

9

2(50)

1(25)

1(32)

11

1(24)

1(18)

1(29)

 

Класи

Закінчили

Продовжують навчання

Працю

ють

Не навчаються

і не працюють

ЗНЗ

ПТНЗ

ВНЗ

 І-ІІ ст.

ВНЗ

ІІІ-IVст.

9-А

29

22

2

5

-

-

-

11-А

29

-

3

5

20

1

 

         Показник вступу випускників школи до вищих навчальних закладів І-ІІ та  ІІІ–IV  рівнів   акредитації   свідчить   про   якісне  виконання   навчальних програм базових та профільних дисциплін.

 

         Проведено дослідження рівня адаптації учнів 1-х, 5-х, 9-х, 10-го класів до   нових   умов   навчання.  За   результатами   діагностики   проводилася корекційна робота.  Вивчено інтелектуальні здібності учнів 5-11 класів:

 

Інтелектуальні здібності

Кількість учнів

%

1

Навчально-пізнавальні можливості

193

64

2

Мотиви самоосвіти

165

55

3

Негативна навчальна мотивація

19

6

4

Широкі пізнавальні можливості

165

55

         З метою забезпечення науково-аналітичного супроводу навчально-виховного процесу проведено 4 тематичних педагогічних ради з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та  інтерактивних методик їх проведення:

·           «Мотивація навчальної діяльності та її формування як чинник соціалізації учнівської молоді у сучасному освітньому просторі» (панорама методичних ідей);

·           «Методи мотивації та стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів як шлях до підвищення рівня їх навчальних досягнень» (захист науково-методичних проектів);

·            «Динаміка розвитку внутрішньої навчальної мотивації до вивчення іноземних мов» (панорама методичних ідей);

·            «Формування пізнавальних умінь у позакласній роботі як шлях до розвитку в них стійкої навчальної мотивації» (захист науково-методичних проектів).

       Вивчено та узагальнено у наказах по школі стан викладання та рівень учнівської компетенції учнів з української мови та літератури у 3-11 класах, іспанської та англійської мов у 2-11 класах, природознавства у 2-4 класах, хімії у 7-1ё1 класах, астрономії, екології, економіки у 1-му класі, основ здоров’я у 5-9 класах, історії України у 5-11 класах.. Проведено підсумкові контрольні роботи з базових та профільних дисциплін у 2-11 класах за 2016/2017 навчальний рік, результати яких проаналізовано та узагальнено у наказах по школі. Проведено моніторингові дослідження з питань: «Забезпечення наступності у навчанні учнів ПШ на етапі переходу до основної школи», «Вхідний моніторинг навчальних досягнень учнів з усіх предметів робочого навчального плану школи на 2016/2017 навчальний рік». «Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з базових та профільних дисциплін», «Профільне навчання: досягнення та проблеми», «Стан роботи щодо реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти».

          Результати моніторингових досліджень заслуховувалися на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичної ради, методичних об’єднань, відображені у наказах по школі.

2. Педагогічний моніторинг

Усього педагогів

Навчальні роки

1.

46

2014/2015

2.

49

2015/2016

3.

47

2016/2017

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення. Із них

за освітою:

 

Навчальні

 роки

спеціаліст,

магістр (вища)

бакалавр

(н./ вища)

молодший спеціаліст (середня спеціальна)

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1.

2014/2015

46

100

-

-

-

-

2.

2015/2016

49

100

-

-

-

-

3.

2016/2017

43

 91

4

9

-

-

за наявністю педагогічного стажу:

Навчальні

роки

до 3-х років

від 3-х до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 років

 і більше

1.

2014/2015

8

7

12

19

2.

2015/2016

11

6

13

19

3.

2016/2017

12

3

12

20

 

за кваліфікаційною категорією:

Навчальні

 роки

спеціаліст

ІІ кат.

І кат.

вища

учитель-методист

старший учитель

1.

2014/2015

12

6

11

16

1

3

2.

2015/2016

14

5

12

18

3

6

3.

2016/2017

11

6

12

18

3

8

за віком:

Навчальні роки

до 25 років

26-35 р.

36-45 р.

46-55 р.

пенсіонери

1.

2014/2015

7

8

15

10

5

2.

2015/2016

10

7

14

13

5

3.

2016/2017

7

8

16

13

3

     На виконання перспективного плану атестації педкадрів, річного плану роботи школи та з  метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році атестовано 7 педагогічних працівників. Атестація педагогічних кадрів закладу проводилась відповідно до Закону України “Про освіту” (ст.54), Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за №1255/18550, Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом МОНмолодьспорту України № 1473 від 20.12.2011 року та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012року за №14/20327. Враховувались також рекомендації методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради «Методичний супровід організації та проведення атестації педагогічних працівників, виданих у 2011 році.

         Протягом атестаційного періоду забезпечувалися такі принципи атестації, як відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічних працівників, повнота, об’єктивність та системність оцінювання їхньої педагогічної діяльності. В методичному кабінеті школи та в учительській  оформлені стенди з питань атестації педагогічних працівників, на яких розміщено:

·                Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України № 930 від 06.10.10) (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 1473 від 20.12.11)

·           Перспективний план проведення атестації та курсової перепідготовки на 5 років

·                Наказ про створення атестаційної комісії  у 2016/2017 навчальному році

·                Наказ про атестацію педагогічних працівників  у 2016/2017 навчальному році

·                План роботи атестаційної комісії на 2016/2017 навчальний рік

·                Графік роботи атестаційної комісії

·                Графік проходження атестації у 2016/2017 навчальному році

·                План вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи

       Відповідно до комплексу заходів з проведення атестації та з метою посилення її стимулюючої ролі щодо підвищення рівня професійної майстерності вчителів, кожним педагогічним працівником, який атестується в 2016/2017 навчальному році, складено та погоджено з атестаційною комісією “План індивідуального проходження атестації”. В плані охоплені всі напрямки роботи педагогічного працівника: безперервна освіта, здійснення навчально-виховного процесу, документальне оформлення діяльності; підтримка  шкільного укладу життя та соціальна активність. В межах означених напрямків роботи кожний педагогічний працівник,  що атестується, вивчав діючі нормативні документи, проходив курсову перепідготовку, творчо працював у складі шкільного та міського методичних об’єднань, проводив відкриті уроки та позакласні заходи, брав участь в анкетуванні, тестуванні та інших загальношкільних заходах. Головною складовою індивідуального плану були заходи щодо  підвищення якості навчально-виховного процесу у межах роботи над науково-методичною проблемою школи: «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах єдності навчання і виховання як важливої умови соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

       З метою надання допомоги педагогічним працівникам по відстеженню результатів своєї діяльності на стенді з питань атестації  розміщені   схеми самоаналізу уроку з урахуванням науково-методичної проблеми школи, рекомендації щодо оформлення портфоліо, в тому числі електронного портфоліо, підготовки до презентації власного досвіду роботи перед педагогічним колективом та атестаційною комісією.

      Для забезпечення максимальної об’єктивності в оцінюванні роботи педагогів, які атестувалися, методичною радою школи розроблена схема комплексного оцінювання діяльності педагога за напрямками:

·                самоатестація педпрацівника;

·                всебічне, якісне, об’єктивне оцінювання діяльності педагога адміністрацією школи через:

-                 перевірку стану методичного забезпечення викладання предмету;

-                 вивчення системи роботи педагога;

-                 моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

-                 аналіз документації, індивідуальних творчих проектів;

-                 анкетування всіх учасників навчально-виховного процесу;

-                 експертну оцінку;

-                 бальне рейтингове оцінювання діяльності педпрацівника за алгоритмом, розробленим методичною радою школи;

·                оцінка діяльності педагога методичним об’єднанням та атестаційною комісією через співбесіди, інтерв’ювання та анкетування;

·                визначення рейтингу педагога серед колег, учнів та батьків через співбесіди, інтерв’ювання та анкетування.

       Всі педагогічні працівники, що атестуються, взяли активну участь у проведенні методичних семінарів-практикумів  та педагогічних рад з науково-методичної проблеми школи, ярмарці педагогічних ідей. Кожен з педагогів, який проходив атестацію, створив портфоліо з досвіду своєї роботи з актуальних питань педагогіки та методики сучасної школи та  захистив перед колегами  комп’ютерну презентацію з впровадження в освітньому процесі індивідуальної науково-методичної теми. Вчителі, які атестуються на підтвердження раніше присвоєної вищої категорії та педагогічних звань «учитель-методист» та «старший учитель», присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» запросили на свої уроки вчителів області та  міста. Це вчителі:

·                Селезньова Оксана Богданівна – вчитель англійської мови;

·                Шрамко Наталя Михайлівна – вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література»;

·                Пархоменко Тетяна Борисівна – вчитель математики та інформатики;

·                Горбачова Марина Валентинівна – вчитель хімії та основ здоров’я.

27 лютого 2017 року всі педпрацівники, які атестуються у поточному навчальному році, презентували свої здобутки за міжатестаційний період перед педагогічним колективом школи на відкритому засіданні шкільної атестаційної комісії.      

    03 березня 2017 року відповідно до графіка проходження атестації у 2016/2017 навчальному році та нового Типового положення всі педпрацівники, які атестувалися в поточному навчальному році,  були ознайомлені зі своїми характеристиками.

      На підсумковому засіданні шкільної атестаційної комісії, яке відбулося 13 березня 2017 року, розглянуті всі атестаційні матеріали та шляхом таємного голосування остаточно вирішено питання щодо результатів атестації педпрацівників школи.

         За рішеннями шкільної атестаційної комісії атестовано на:

·                присвоєння кваліфікаційної категорії:

“спеціаліст ІІ категорії “- 1 педагогічний працівник;

“спеціаліст І категорії “- 2 педагогічних працівника.

         Шкільна атестаційна комісія  вирішила порушити клопотання перед атестаційною комісією  управління освіти Херсонської міської ради про атестацію на:

·                підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та  присвоєння педагогічного звань:

 - «учитель-методист» - вчителю англійської мови Селезньовій О.Б.;

 -  «старший учитель» - вчителям:

 -  російської мови та інтегрованого курсу «Література» Шрамко Н.М.;

                   - математики і інформатики Пархоменко Т.Б.;

·                присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”:

-                 вчителю хімії та основ здоров’я Горбачовій М.В.

      Засідання шкільної атестаційної комісії оформлено протоколом, який підписаний всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Всі педагогічні працівники, які атестувалися, ознайомлені з рішенням атестаційної комісії одразу після ії засідання під підпис.

       На виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників після засідання шкільної атестаційної комісії виданий наказ від 13.03.17 №20-к про підсумки атестації та присвоєння (підтвердження раніше присвоєних) кваліфікаційних категорій, який доведений під підпис 14.03.17 до відома педагогічних працівників, що атестувалися у 2016/2017 навчальному році, та поданий в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

     Атестаційною комісією  управління освіти Херсонської міської ради (наказ управління освіти Херсонської міської ради від 28.03.2017 року №272-к) прийняте рішення про:

·                підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та  присвоєння педагогічного звань:

 - «учитель-методист» - вчителю англійської мови Селезньовій О.Б.;

 -  «старший учитель» - вчителям:

 -  російської мови та інтегрованого курсу «Література» Шрамко Н.М.;

 - математики і інформатики Пархоменко Т.Б.;

·                присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”:

-                 вчителю хімії та основ здоров’я Горбачовій М.В.

      Отже, за результатами атестації 2017 року 7 педпрацівників (100% від атестованих) підвищили рівень своєї педагогічної майстерності протягом міжатестаційного періоду.

      Безперервне підвищення кваліфікації педагогів закладу забезпечувалось і через участь у курсовій перепідготовці на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На виконання наказу по школі від 12.01.16 р.  № 3-к «Про підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів школи у 2016 році» та наказу по школі від 10.01.17 р. №4-к «Про підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів школи у 2017 році» протягом поточного навчального року цією формою підвищення рівня професійної  компетентності  було охоплено 8 педпрацівників, а саме: вчителів української мови та літератури – 1, вчителів російської мови та інтегрованого курсу «Література» - 1, вчителів англійської мови –2, вчителів математики і інформатики – 1, вчителів фізики та природознавства –1, вихователів груп подовженого дня – 1, соціальних педагогів - 1. 

        Школа забезпечена фахівцями на 100%. Плинність кадрів складає 0%, що вказує на   стабільний склад педагогічних кадрів.

       Значну увагу в роботі з кадрами приділено підвищенню рівня педагогічної, психологічної та фахової підготовки вчителів через участь у запровадженні ІV, формувального, етапу науково-методичної проблеми міста та області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» у контексті шкільної науково-методичної проблеми: «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах єдності навчання і виховання як важливої умови соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

      Психологічний супровід роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою здійснював постійно діючий психолого-педагогічний  семінар під керівництвом практичного психолога школи Кузінкової О.В. Протягом навчального року проведені психолого-педагогічні консиліуми в 1-х, 4-х, 5-х, 8-х та 10-му класах, за підсумками яких вносились відповідні корективи  в роботу адміністрації та педагогічного колективу школи  щодо забезпечення рівного доступу кожному учневі до якісної освіти.

       З метою обміну досвідом щодо  впровадження інноваційних форм і методів організації роботи з учнями на уроках та в позаурочний час протягом 2016/2017 навчального року  проведено фестивалі педагогічної майстерності:

- з навчальної роботи - за темами:

·      «Інноваційні підходи щодо формування та розвитку навчальної мотивації в учнів 5-11 класів при вивченні базових дисциплін» (Шайтан В.О.,  жовтень 2016 р.); 

·      «Особистісно-орієнтований підхід щодо формування навчальної мотивації та стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів» (Ферендович Н.А., грудень 2016 р.);

·      «Формування соціокультурних компетентностей на уроках іноземних мов як засіб розвитку внутрішньої навчальної мотивації» (Божкевич С.П., лютий  2017р.).

·      «Інноваційні підходи щодо організації гурткової роботи як засіб формування в учнів позитивної навчальної мотивації» (Книга О.А., березень 2017  р.).

       З метою поширення перспективного педагогічного досвіду проведено:

·              персональні виставки вчителів, які атестувалися, з науково-методичної проблеми (січень 2017 р.);

·             презентацію роботи педагогічних працівників, які атестувалися, за міжатестаційний період (лютий 2017 р.).

     Завершено роботу щодо вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів:

·         Федорової О.В. з теми: «Педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я школярів» (Ферендович Н.А.);

·           Cеншиної С.В. з теми: «Навчання навичкам письма на початковому етапі як важливий фактор формування соціальної активності особистості» (Божкевич С.П.);

·           Горбачової М.В. з теми: «Використання ІКТ на уроках  хімії»  (Шайтан В.О.);

·        Пархоменко Т.Б. з теми: «Використання електронних ресурсів на уроках математики» (Шайтан В.О.); 

·         Шрамко Н.М. з теми: «Використання ІКТ на уроках російської мови та літератури як один із чинників формування мовних та комунікативних компетентностей» (Шайтан В.О.).   

     Підсумки методичних фестивалів професійної майстерності педагогів школи  проаналізовані та узагальнені  у відповідних наказах по школі:

·      від 07.11.16р. №327 «Інноваційні підходи щодо формування та розвитку навчальної мотивації в учнів 5-11 класів  при вивченні базових дисциплін» (Шайтан В.О.);

·      від 06.02.17  № 35 «Про підсумки фестивалю педагогічної майстерності з теми:«» «Особистісно-орієнтований підхід щодо формування навчальної мотивації та стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів» (Ферендович Н.А.);

·      від 02.03.17 № 55 «Про підсумки фестивалю педагогічної майстерності з теми: «Формування соціокультурних компетентностей на уроках іноземних мов як засіб розвитку внутрішньої навчальної мотивації» (Божкевич С.П.);

·      від 11.04.17 №94 «Про підсумки «Інноваційні підходи щодо організації гурткової роботи як засіб формування в учнів позитивної навчальної мотивації» (Книга О.А.).

      З метою розвитку творчого потенціалу педагогів, створення сприятливих умов щодо самореалізації та зростання рівня професійної майстерності було організовано роботу майстер-класів з тем:

·        «Способи формування та розвитку комунікативної культури учнів як важливого чинника стимулювання  в них внутрішньої навчальної мотивації» - вч.вч. Сусь О.П., Книга О.А., Шрамко Н.М.;

·        «Цілісність процесів саморозвитку та соціалізації старшокласників як важливий чинник якісної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземних мов»  - вч.вч. Гром О.О.,  Селезньова О.Б.;

·        «Роль класного керівника у створення педагогічних умов для розвитку особистості» - вч. Коновалова Т.М.

        У 2016/2017 навчальному році навчальний заклад завершив роботу дослідно-експериментальної діяльності з теми: «Науково-методичне забезпечення формування готовності педагогів до діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи». Загальний термін проведення експерименту 2011 - 2016 роки. За наслідками  дослідно-експериментальної діяльності видано наказ по школі від 25.12.16 №382.

          Порівняння вхідних даних експерименту з вихідними свідчать про зростання кількості педагогів з позитивною інноваційністю з 35 у 2011 році на момент входження в експеримент  до 45 під час завершення експериментальної діяльності.

        Зросла, в тому числі й протягом 2016/2017 навчального року активність педагогічних працівників щодо участі у різних професійних конкурсах та проходженні різноманітних курсів:

·           ХІ Конкурс  «Вчитель-новатор»;

·           Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»;

·           Всеукраїнський Фестиваль педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки   В.О. Сухомлинського»;

·           Он-лайн курс для вчителів англійської мови (50 годин) «Steps to Success» від Британської Ради (British Council);

·           Курси  з дидактики для вчителів іспанської мови, семінари з інноваційних технологій викладання іспанської мови з використанням автентичних підручників та Інтернетресурсів (м. Київ, Львів під патронатом Посольства Іспанії в Україні) ;

·           Курс програми професійного розвитку " Teaching for Success" (40 годин) в рамках проекту Британської Ради в Україні та ініціативи Go Global "Вчителі англійської мови - агенти змін" (вчителі англійської мови Венедіктова І.О., Іванченко К.С.);

·           Проходження курсів для вчителів іспанської мови як іноземної. Саламанка, Іспанія. Сертифікат Гром О.О.):

·           Проходження іспитів DELE, рівень В2. Київ. Диплом А476807 (Гром О.О.);

·           Тренінг “Філософія для дітей” ;

·           Конкурс “Вчитель року - 2016” (номінація:  інформатика);

·           Всеукраїнський конкурс для вчителів “Соняшник -2016”;

·           І, ІІ тури Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу (переможець);

·           Щорічний конкурс педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків – 2016, 2017» «Сучасний урок: нові форми», видавнича група «Шкільний світ (переможець).

    У 2016/2017 навчальному році педагогічними працівниками школи проведено для вчителів міста та області майстер-класи:

·           вчителями російської мови та інтегрованого курсу «Література» Книгою О.А. та Шрамко Н.М. для слухачів курсів підвищення кваліфікації КВНЗ «ХАНО» з теми: «Формування мовних , комунікативних і культурологічних компетентностей учнів з рідної мови в ЗНЗ з мовами національних меншин»

·           вчителем англійської мови Селезньовою О.Б. для вчителів міста з теми: «Розвиток та вдосконалення навичок аудіювання на уроках з англійської мови у 11 класі»

·           вчителем іспанської мови Кушнаренко С.В. для вчителів міста з теми: Проектно-рольовий підхід як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення іспанської мови»

·           методичним об’єднанням вчителів початкових класів для вчителів міста з теми: «Методи мотивації та стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів»

       Вчителі беруть участь у роботі журі ІІ, ІІІ, ІV етапів всеукраїнських олімпіад з англійської, іспанської, російської мов, історії, математики, біології, географії, І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (іспанська мова) перевірка контрольних робіт, захист), математика (контрольна робота), ІІ етапу  Турніру  юних математиків, ІІ туру міського конкурсу «Крок до Олімпу» серед дошкільнят, у складі експертної групи з визначення порогового балу у ЗНО з іспанської мови та інших методичних заходах.

        Шкільне МО вчителів іноземних мов (керівник Венедіктова І.О.) продовжує співпрацювати з Посольством Іспанії в Україні та українською компанією навчальної літератури «Лінгвіст», Американськими радами:

·      Школа входить до складу Асоціації іспаністів України;

·      Участь у конкурсі  шкільного театру іспанською мовою в Україні (м. Києві, під патронатом Посольства Іспанії в Україні та Асоціації іспаністів України)

·      Щорічна участь в Он-лайн читанні роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот», у рамках проведення Всесвітнього Дня книги та присвяченому до святкування річниці від дня виходу в світ другого тому «Дон Кіхот з Ламанчі» (організатори Асоціація іспаністів України та Посольство Іспанії в Україні).

·      Участь у відбіркових етапах міжнародної програми з обміну  майбутніх лідерів при Американських радах «Flex».

·      Участь  у зустрічі з англійською письменницею Тесою Вест з теми «Джон Говард в Україні» (ЗНЗ № 30).

·      Участь у обласному методичному семінарі  від видавництва National Geographic Learning/Heinle Cengage Learning та компанії Лінгвіст. Доповідач на семінарі:    Дейвід Еванс, автор багатьох підручників (КВНЗ «ХАНО»).

Зроблено перші кроки до співпраці з Посольством Мексики в Україні: участь у ХХ Конкурсі дитячого малюнка "Це моя Мексика" 2016!

    Діяльність закладу спрямована на висвітлення досвіду дослідно-експериментальної роботи. Протягом навчального року було 8 публікацій як у друкованих виданнях так й онлайн-видання.

       Висвітлення експериментальної діяльності як складової науково-методичної роботи школи відбувалась й через участь у інших  науково-методичних заходах, а саме:

·      VІI Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави»

·      VІ Міжнародний кримський педагогічний конгрес «Інновації та моделі безперервної освіти»

·      Засідання міської школи практичних навичок педагога експериментатора-початківця з теми «Програма підготовки вчителя та планування роботи в експерименті»

·      Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Теорія і Практика. Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього закладу»

    За підсумками експериментальної діяльності заклад, директор, заступники директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог та 6 вчителів були нагороджені Почесними грамотами Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України за творчу співпрацю та організацію впровадження педагогічних інновацій в освітню практику.  Ще 2 вчителя нагороджені грамотами управління освіти Херсонської міської ради за ефективне впровадження педагогічних інновацій в освітню діяльність.                                 3. Моніторинг якості освіти

 

Аналіз учнівських компетенцій

РНД

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

2-4

5-9

10 -11

Всьо-

го

2-4

5-9

10 -11

Всьо-

го

2-4

5-9

10 -11

Всьо-го

ВР

26

16

7

49

27

9

6

42

26

14

3

43

ДР

108

86

11

205

121

73

12

206

102

104

20

228

СР

75

130

27

232

70

138

29

237

56

136

32

262

ПР

-

3

-

3

-

6

2

8

1

-

-

1

Н/А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РУК

64%

43%

40%

52%

67%

36%

38%

50%

57%

46%

42%

51%

Всього

209

235

45

489

218

227

47

492

223

257

55

535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика проведення діагностичних контрольних робіт на початку і в кінці навчального року, моніторинг учнівських компетенцій з усіх предметів Робочого навчального плану протягом навчального року, аналіз якості освіти за навчальний рік є сталою, що дозволяє уніфікувати контроль навчального процесу та сприяти  збереженню єдиного інформаційного простору, дає можливість здійснювати корекційну роботу з учнями і педагогами, сприяти таким чином рівню професійної майстерності педагогічних працівників та відповідно  й рівню учнівських компетенцій.

Результатом цілеспрямованої методичної роботи є те,що:

·           51% учнів 2-11 класів виявили  високий та достатній рівень навчальних досягнень з базових та профільних дисциплін;

·           2 випускниці 11 класу закінчили курс повної загальної середньої освіти з навчальними досягненнями високого рівня, підтвердили на ДПА у формі ЗНО свої досягнення з української мови та предметів за вибором (історії України, математики, англійської мови), тримали атестати особливого зразка  та нагороджені Срібними медалями;

·           1 випускник 11 класу за підсумками  навчання нагороджений Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» з історії  через те, що протягом останніх 4-х навчальних років був учасником та переможцем IVетапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії;

·           2 учениці 9-го класу за результатами навчання отримали свідоцтво особливого зразка за курс базової загальної середньої освіти;

·           1 учениця 9-го класу за підсумками  навчання нагороджена Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» з іспанської мови як переможець ІІІ та учасник IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови;

·           38 учнів 2-8 за результатами навчання у 2016/2017 навчальному році нагороджені Похвальними листами.

·                        У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у поточному навчальному році взяло участь 521 (у 2015/2016 навчальному році – 535) учень 5-11 класів (частина з них – у декількох олімпіадах); з них 48 учнів стали учасниками олімпіади з української мови та літератури, 112 учнів – з російської мови та літератури,  55 учнів – з іспанської мови, 65 –  з англійської,  30 – з біології,  23 – з хімії, 31 – з географії, 18 – з правознавства, 63 – з історії, 32 – з математики,  16 – з фізики, 10 – з інформаційних технологій, 9 – з трудового навчання.

 Активність учнів у участі в І етапі олімпіад у поточному навчальному році дещо знизилась (з 535 учнів у 2015/2016 навчальному році до 521 у поточному навчальному році). Збільшилась кількість учасників з таких предметів як російська, географія, правознавство, інформаційні технології. З інших предметів активність учнів дещо знизилась з поважних причин

Із 521 учасника 5-11 класів 231 переможців. Деякі учні стали переможцями в олімпіадах з кількох предметів.

            У ІІ етапі з 38  учасників (проти 36 у 2015/2016 н.р.) з іспанської, англійської, російської, української мов, історії, математики,  географії, біології, хімії, фізики, інформатики, інформаційних технологій 24  стали призерами (63%, проти 22 % у минулому навчальному році):

-  11 учнів з іспанської мови (І місце – Пла-Бушуй Євгенія,  Данилевська Марія  (8б клас, вчителі Сеншина С.В., Гром О.О.), Копець Катеріна (9а клас, вчитель Логощук Г.С.); ІІ місце – Дмитрук Ольга, Фоменко Людмила (8б клас, вчитель Кушнаренко С.В.);  Гуламжонова Махфуза (9а клас, вчитель Логощук Г.С.),  Дружина Дар’я (10 клас, вчитель  Кушнаренко С.В.), Гаценко Іван – ІІ м. (11 клас, вчитель  Гром  О.О.); ІІІ місце – Назарчук Діана, Яндра Вікторія (8б клас, вчитель Гром О.О.), Єськова Олександра (10 клас, вчитель  Кушнаренко С.В.);

-  5 учнів  - з англійської мови (ІІ місце – Венедіктова Марина (9а клас. Вчитель Венедіктова І.О.); ІІІ місце – Кушнаренко Анастасія, Стельмах Юлія (8а клас, вчителі Львова О.Ю., Селезньова О.Б.)Суптеля Владислав (9а клас, вчитель Венедіктова І.О.), Масюткіна Віола (11 клас, вчитель        Селезньова О.Б.).

- 1 учениця – з української мови та літератури (ІІІ місце – Сердюк Валерія, 9а клас, вчитель Колодяжна С.М.);

- 1 учениця – з російської мови та літератури (Венедіктова Марина, 9а клас. Вчитель Шрамко Н.М.);

- 2 учня  – з  історії (І місце – Гаценко Іван (11 клас, вчитель Дундук В.М.); ІІІ місце – Данилевська Марія (8б клас, вчитель Шайтан В.О.);

- по  1 учню:

- з хімії  (Сердюк Валерія – ІІІ м. , 9а клас, вчитель Горбачова М.В.);

- з географії та краєзнавства (Стельмах Юлія – ІІІ м., 8а клас, вчитель    Кільмаєва О.І.);

- з біології (Данилевська Марія – ІІІ м., 8б клас, вчитель Кільмаєва О.І.);

- з інформаційних технологій (Маркова Ірина – ІІІ м. (11 клас, вчитель   Олійник С.В.).

            У ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з 6 учасників 3 учні стали переможцями (1 з них у двох олімпіадах): учениця 9а класу  Копець Катеріна посіла І місце з іспанської мови (вчитель Логощук Г.С.); учениця 10 класу Дружина Дар’я посіла ІІІ місце з іспанської мови (вчитель Кушнаренко С.В.);  учень 11 класу Гаценко Іван посів І місце з історії (вчитель Дундук В.М.) та ІІ місце з іспанської мови (вчитель Гром О.О.). 

Гаценко Іван став переможцем  ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з історії (ІІ місце, вчитель Дундук В.М.).  Копець Катеріна, учениця 9-го класу,  брала участь у  ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови  за 11 клас, де показала гарні знання (75% якості) з іспанської мови, але у зв’язку з тим, що загальна кількість учасників була недостатня, вона не ввійшла до списку переможців.

Враховуючи  профіль школи (іноземна філологія)  у школі з 11.04. по 14.04.17  року було проведено шкільну олімпіаду з іноземних мов серед учнів початкової школи з метою виявлення обдарованих учнів, стимулювання творчої та наукової діяльності молодших школярів, розвитку творчих здібностей учнів, активізації їх пізнавальних нахилів, стимулювання їх інтересів щодо поглибленого вивчення іноземних мов та  розвитку їх інтелектуального потенціалу.

      В олімпіаді брали участь учні 2-4-х класів. З іспанської мови всього взяли участь  28 учнів, з них:  15 учнів 2 класу, 5 учнів 3 та 8 учнів 4 класів. З англійської мови всього було 60 учасників, з них: 25 учнів 2-х класів, 25 учні 3 класу та 10 учнів 4-х класів. Переможцями стали 15 учнів з іспанської мови (54%) та 34 учня з англійської мови (57%).

             Учні школи також приймали активну та результативну участь й у інших конкурсах та турнірах різних рівнів.

Вихованці гуртка з іспанської мови брали участь у V конкурсі - фестивалі шкільного театру іспанською мовою серед  спеціалізованих шкіл України з поглибленим вивченням іспанської мови, який проходив у м. Київ за підтримкою Посольства Іспанії в Україні з виставою іспанського письменника Івана Мендоси  «Продається корова». Учні  отримали сертифікати учасників конкурсу, а учениця 11 класу Маркова Ірина  нагороджена Дипломом І ступеню у номінації «За кращу жіночу роль» (керівник Кушнаренко С.В.).

54 учні 2-11-х класів (134 у 2015/2016 н.р.) стали учасниками Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч», який проводився 24 листопада 2016 року центром ініціатив «Клєвєр» Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Школа отримала Сертифікат за участь у конкурсі, 25 учнів (46% проти 27% у 2014/2015 навчальному році) стали призерами конкурсу, з них 4 учні отримали «Золотий сертифікат» (3а клас: Ісаєва Софія,   Кулик Дарина (вчителі Венедіктова І.О., Селезньова О.Б.), 3в клас: Калиниченко Юлія (вчитель Надєждіна А.В.), 5б клас: Козловська Анастасія (вчитель Селезньова О.Б.; 14 учнів – «Срібний» (2в клас:  Тімакова  Дарина,  Єрьоменко Ганна (вчителі Львова О.Ю., Селезньова О.Б.), 3а клас: Ігошев Юрій,  Лазаренко Софія,  Юрченко Марія,  Юрченко Софія, Лемещук Олексій (вчителі Петровська В.С., Венедіктова І.О.), 4б класу: Вовк Дмитро (вчитель Венедіктова І.О.), 5б класу: Козловська Олександра (вчитель Селезньова О.Б.), 9а класу: Аверьянов Даніїл, Венедіктова Марина, Суптеля Владислав, Сердюк Валерія (вчитель Венедіктова І.О.), 11 класу: Масюткіна Віола (вчитель Селезньова О.Б.) та 7 учнів – «Бронзовий» сертифікат (3а клас: Сергеєв Ілля (вчитель Венедіктова І.О.), 3в класу: Бабіч Максим,  Корженко Катерина,  Генке Владислава (вчителі Львова О.Ю., Надєждіна А.В.), 5б класу: Бондар Софія (вчитель Львова О.Ю.), 8а класу: Коломоєць Варвара (вчитель Селезньова О.Б.), 9а класу: Тімакова Катерина (вчитель Венедіктова І.О.).

4 учні стали учасниками  відбіркового конкурсу Міжнародної програми з обміну  майбутніх лідерів при Американських радах «Flex»,  який проводився у жовтні 2016 року: Венедіктова Марина, Сердюк Валерія, Суптеля Владислав (9а клас, вчитель  Венедіктова І.О.), Реверук Таїсія (10 клас, вчитель Львова О.Ю.).

В межах плану заходів, присвячених Року англійської мови        (вересень-жовтень 2016) учні школи брали участь у Міському фестивалі-конкурсі "ENGLISH TIME". Учениці 11 класу Селезньова Ірина та Масюткіна Віола отримали грамоти  лауреатів у номінації «Написання есе з теми: «Видатні постаті Херсонщини» (вчитель Селезньова О.Б.).

Також учні школи брали участь у Всеукраїнській дитячій мистецькій акції  «Мій Шевченко – мій світ» у номінаціях: «Рукописна книга до творів Т.Г. Шевченка» (Генке Владислава, 3В, вчитель Надєждіна А.В.);  «Відеофільм про малу Батьківщину (Кам’янська Січ, Олешківська Січ)» (Голубкова Агнія,7Б клас, вчитель Венедіктова І.О) та «Фотокнига про Херсон «My lovely Kherson» (Венедіктова Марина, 9А, вчитель Венедіктова І.О.). Результати очікуються у вересні 2017р.

У 2016/2017 навчальному році учні школи брали участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2016 – осіння сесія» та «Олімпіс 2017 – весняна сесія». Школа та вчитель інформатики Олійник С.В., яка організувала участь учнів у конкурсах, отримали сертифікати учасника та організаторів.  В осінній сесії брали участь 16 учнів 1-3, 5-7, 10-11-го класів. Більшість учнів брали участь у конкурсах з 2-х та більше предметів. Всього було отримано 49 дипломи  І, ІІ, ІІІ ступенів та 24 грамоти учасника (67% якості).

З української мови та літератури всього брало участь 14 учнів, з них 8 стали переможцями (57%), 6 учнів отримали грамоти учасників. Дипломи І ступеню отримали 4 учні: Єрьоменко Анна (2а клас, вчитель Демиденко Л.В.), Шрамко Арсеній (3а клас, вчитель Маркова І.А.), Жуйков Терентій (6а клас),  Горбенко  Софія (6 б клас 1 місце, вчитель Сусь О.П.). Диплом ІІ ступеню отримала учениця 11 класу Маркова Ірина (вчитель Сусь О.П.). дипломи ІІІ ступеню мають 3 учні: Яковлева Аліна (5а клас, вчитель Коновалова Т.М.), Тарнопольська Ольга (7 б класс), Бакланов Владислав (7 а клас, вчитель Коновалова Т.М.).

З англійської мови участь брало 15 учнів, 12 учнів стали переможцями (80%), 6 учнів отримали грамоти учасника. Дипломи І ступеню отримали 7 учнів: Єрьоменко Ганна (2а, вчитель Селезньова О.Б.), Кулік Дар’я, Шрамко Арсеній (3а, вчитель Селезньова О.Б.), Горбенко Софія (6б, вчитель Присакар С.М.), Жуйков Терентій (6а клас, ІІ ін.м., вчитель Ковтунович О.В.) Чорнобай Вікторія (7а клас, ІІ ін.м., вчитель Присакар С.М.), Тарнопольська Ольга (7Б, вчитель Венедіктова І.О.). Диплом ІІ ступеню отримали 2 учня: Яковлева Аліна (5а клас, вчитель Петровська В.С.), Куліковська Софія (6б клас, вчитель Ковтунович О.В.); ІІІ ступеню – 3 учня: Бакланов Владислав, Зубченко Микита (7а клас, ІІ ін.м., вчитель Присакар С.М.), Маркова Ірина (11 клас, вчитель Венедіктова І.О.).

З математики всього було 14 учасників, з них 10 учнів (71%) отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, 4 учні – грамоти учасника.  Диплом І ступеня отримали 4 учні: Єрьоменко Анна (2а клас, вчитель Демиденко Л.В.), Шрамко Арсеній (3а, вчитель Кисла Н.А.), Жуйков Терентій (6а клас, вчитель Черкашина С.А.), Тарнопольська Ольга (7б клас, вчитель Черкашина С.А.),   Диплом ІІ ступеня отримали 3 учні: Горбенко Софія (6б клас, вчитель Черкашина С.А.), Бакланов Владислав, Чорнобай Вікторія (7а клас, вчитель Пархоменко Т.Б.); Дипломами ІІІ ступеню нагороджено також 3 учні: Кулік Дар’я (3а клас, вчитель Кисла Н.А.), Яковлева Аліна (5а клас, вчитель Черкашина С.А.)Зубченко Микита (7а клас, вчитель Пархоменко Т.Б.).

З інформаційних технологій  у цьому конкурсі брали участь 15 учнів, переможцями стали 11 учнів (73%): Диплом І ступеня отримало3 учня: Чорнобай вікторія (7а клас), Тарнопольська Ольга(7б клас), Маркова Ірина (11 клас); Дипломами ІІ ступеню нагороджено 5 учнів: Єрьоменко Анна (2а клас), Кулік Дар’я, Шрамко Арсеній (3а клас), Щербакова Ольга (6б клас), Бакланов Владислав (7а клас), Дипломами ІІІ ступеню – 3 учня: Яковлева Аліна (5а клас),  Горбенко Софія, Куліковська Софія (6б клас, вчитель Олійник С.В.).

З природознавства та біології всього було 15 учасників, 8 (53%) отримали дипломи І, ІІ ступенів, 7 – грамоти учасників. Диплом І ступеня отримали  4 учні:  Єрьоменко Анна (2а клас, вчитель Демиденко Л.В.), Шрамко Арсеній , Кулік Дар’я (3а, вчитель Кисла Н.А.), Жуйков Терентій (6а клас, вчитель Кільмаєва О.І.); та 4 учні отримали Диплом ІІ ступеня: Яковлева Аліна (5а клас, вчитель Чернявська Л.М.), Горбенко Софія, Куліковська Софія (6б клас),  Бакланов Владислав (7а клас, вчитель Кільмаєва О.І.).

У весняній сесії  «Олімпіс – 2017» брало участь 7 учнів 3а, 5б, 6-7, 10 та 11 класів, учнями було отримано 18 дипломів переможців та 11 грамот за участь у конкурсі (62%).  З української мови та літератури, англійської мови, математики, природознавства та біології брало участь по 6 учнів, з інформаційних технологій – 5 учнів.

З української мови та літератури  4 учні посіли ІІ місце (67%): Шрамко Арсеній (3а клас, вчитель Маркова І.А.), Чернобай Вікторія, (7а клас), Тарнопольська Ольга (7б клас, вчитель Коновалова Т.М.), Маркова Ірина (11 клас, вчитель Сусь О.П.).

З англійської мови по 2 учні отримали  Диплом І та ІІ ступенів (67%),  І ступінь: Шрамко Арсеній (3а клас, вчитель Селезньова О.Б.), Бондар Софія (5б клас, вчитель Львова О.Ю.); ІІ ступінь: Тарнопольська Ольга (7б клас), Маркова Ірина (11 клас, вчитель Венедіктова І.О.).

З математики 4 учні стали переможцями (67%); Диплом І ступеню отримали учні: Шрамко Арсеній (за клас, вчитель Кисла Н.А.), Маркова Ірина (11 клас, вчитель Черкашина С.А.); Диплом ІІ ступеню отримала учениця 7а класу Чернобай Вікторія (вчитель Пархоменко Т.Б.); ІІІ ступеню – Бондар Софія (5б клас, вчитель Черкашина С.А.).

З інформаційних технологій переможцями стали 4 учні (80%); Диплом І ступеню отримала учениця 7а класу Чернобай вікторія, ІІ ступеню – Шрамко Арсеній (3а клас), Бондар Софія (5б клас) та Маркова Ірина (11 клас, вчитель олійник С.В.).

Учні 5-11 класів брали участь у Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник». Диплом  І ступеня Всеукраїнського рівня отримали 3 учні (4%):  Савчук Анатолій, Сучок Ксенія, Коновалова Т.М., Бондар Софія, (5б клас, вчитель Коновалова Т.М.). Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримали 5 учнів (7%): Данилевська Марія (8б клас),  Маркова Ірина,  Остапенко Єлизавета1(11 клас,  вчитель Сусь О.П.), Сусь Олександр (10 клас), Галицький Євген (11 клас, вчитель Коновалова Т.М.). Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримали 7 учнів (10%): Рибіна Валерія (5 клас, вчитель  Колодяжна С.М.),  Чурай Валерія,  Дика Олександра (6а клас),  Крамінська Ганна (6б клас), Макарова Катерина (8а клас), Севрюкова Ірина, Половинко Влад (11 клас,  вчитель Сусь О.П.). На регіональному рівні маємо такі результати: 14 учнів (19%) отримали  Диплом І ступеня, 10 учнів (15%) – Диплом ІІ ступеня, 6 учнів (8%) – Диплом ІІІ ступеня. Диплом переможця на шкільному рівні отримали 14 учнів (19%) та 13 учнів (18%) отримали сертифікат учасника.

Команда учнів: Зубченко Микита, Штуца Микита, Бакланов Владислав, Калашніков Максим  (7а класс), брала участь у міському конкурсі «Знавці міста Херсона». У конкурсі «Козацькими стежинами» команда у складі Гаценко Івана, (11 а), Венедиктової Марини, Сердюк Валерії (9а клас) посіла на першому етапі (районний) 1місце, на міському рівні – 3 місце, (учитель Дундук В.М.).

Під керівництвом вчителя фізики Чернявської Л.М. 16 учнів 7-11 класів брали участь у конкурсі «Левеня - 2017». В порівнянні з «Левеня - 2016» кількість учасників дещо збільшилась, але кількість переможців зменшилась на  1(20%). Призерами конкурсу  стали 4 учня (проти 5 у 2015/2016 н.р.), які отримали «Сертифікати достатнього рівня» («Срібний»): Зубченко Микита 7-А клас, Бакланов Владислав 7-А клас, Чорнобай Вікторія 7-А клас, Фоменко Людмила 8-Б клас.  Дванадцять учнів отримали сертифікат учасника.

У міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу «Космічні фантазії» (розділ «Образотворче мистецтво» молодша вікова група) учні 5б класу Бондар Софія та 7б класу Логвінова Юлія посіли ІІ місце, учень 7а класу Штуца Микита посів ІІІ місце. Бондар Софія також посіла ІІІ місце й в обласному заочному конкурсі-виставці учнівської молоді «Космічні фантазії».

         В школі продовжує свою роботу шкільне наукове товариство  учнів «Ерудит». У поточному році працювало 3 секцій:

-          Іспанської мови (керівник Гром О.О.)

-          Англійської мови (керівник Венедіктова І.О.)

-          Internet-технологій та WEB дизайну (керівник Олійник С.В.)

Усі секції працювали тільки на рівні школи.            

У Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Осінній колосок – 2016» брали участь 77 учнів 2-9 класів (51 учень 2-4 класів, 26 учня – 5-8-х класів), всього отримали 5 сертифікатів учасника та 97 сертифікатів переможців (деякі учні отримували сертифікати у декількох номінаціях): 49 учнів отримали «Золотий колосок», 48 учнів – «Срібний колосок».

У весняному етапі даного конкурсу всього брали  участь 78 учнів 2-8 класів, з них 58 учнів 1-4-х класів та 20 учнів 5-8-х класів,  але підсумки конкурсу очікуються на 01 вересня 2017 року.

 Учні Миронов Віталій (5а клас) та Беспалова Анастасія (5б клас) посіли І  та ІІ місця відповідно у ІІ етапі турніру юних математиків (вчитель Черкашина С.А.).

У Всеукраїнському етапі міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (осінній) взяли участь 82 учні 2-6 класів (68 учнів 2-4-х класів та 14 учнів 5-6- класів), серед яких 58 учнів стали переможцями:  2 учні посіли І місце (Відмінний сертифікат) та 56 учнів – ІІ місце (Добрий сертифікат).  Навесні 2017 року у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брало участь всього 71  учень 2-11-х класів (з них 41 учень  2-4-х класів, 30 учнів 5-11-х класів), 44 учні стали переможцями: 12 учнів отримали сертифікати «Відмінно» та 32 учнів – «Добре».  

У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер – 2016» брали участь 40 учнів 2-4, 6-8, 11-го класів (28 учнів початкової школи та 12 учнів 5-11 класів). 25 учнів (63%) стали переможцями. 7 учнів отримали дипломи І ступеню (високий результат): Кукушкін Едгар, Філло Ілля (4 клас), Жуйков Терентій (6а клас), Зубченко Микита, Раховецька Наталія, Чорнобай вікторія  (7а клас),  Маркова Ірина (11а клас); 18 учнів отримали дипломи ІІ ступеню (добрий результат): Данилов Владислав (2 клас), Ігошев Юрій, Бабіч Максим, Боровик Олександр, Корженко Катерина Лазаренко Софія, Нефьодов Руслан (3 клас), Бакаєва Дар’я,  Вознюк Артем, Гемма Максим, Спіцин Нікіта, Улік Софія, Хитрук Владислава, Яловенко Леонід (4 клас), Кравченко Дар`я, Малий Роман, Миронов Виталій, Чепурна Ганна (5 клас)

Учениця 11-го класу Воропаєва Ірина посіла ІІ місце у міському етапі обласного конкурсу учнівської молоді з Веб-дизайну. Учениця 11 класу Маркова Ірина посіла ІІІ місце у міському етапі обласного конкурсу учнівської молоді з користування персональним комп’ютером (вчитель Олійник С.В.).

Шкільна команда «Капітан неймовірність» отримала Диплом за ІІ м. у відбірковому турі міської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (керівник Горбачова М.В.).

У міській виставці-конкурсі «Мистецтво. Творчість. Фантазія.» учениці 10а класу Новік Наталія та Вороненко Анастасія посіли  І та ІІ місця відповідно (вчитель Моісеєва І.Б.).

У міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу «Космічні фантазії» з 7 учасників з стали переможцями:  Бондар Софія (5а клас) та   Логвінова Юлія  (7б клас) посіли ІІ місце; Штуца Микита (7а клас) – ІІІ місце. В обласному етапі даного конкурсу Бондар Софія (5а клас) посіла ІІІ місце (вчитель Моісеєва І.Б.).

У міському конкурсі з декоративно-вжиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво» з 6 учасників 2 стали переможцями: Новік Наталя  посіла І місце,   Вороненко Анастасія – ІІ місце (10 клас, вчитель Моісеєва І.Б.).  

Команда у складі учнів 10 класу Новік Наталії (Технолог моделювання одягу) та Мамонової Юлії (Конструктор –модельєр) брали участь у міському конкурсі «Конструювання та моделювання одягу – 2016»(вчитель Моісеєва І.Б.)

Дипломами ІІ ступеню нагороджено Бондар Софію (5б клас) та Глущук Аміну (7а клас)  за перемогу у міському конкурсі образотворчого мистецтва «Барви Таврії» (вчитель Моісеєва І.Б.).

Вже традиційним у школі стала участь учнів 5-11-х класів у програмі «Уан Уорлд Классрумс» - К-12 Міжнародний обмін витворами мистецтва (Всесвітня класна кімната») а рамках проекту «Мистецтво об’єднує світ» (вчитель Моісеєва І.Б.). Всього у цьому проекті беруть участь 46 країн та більше 100 шкіл світу. У цьому навчальному році у даному проекті взяло участь 27 (у минулому навчальному році – 34 учасників) учнів 5-11-х класів, які отримали подяку (за правилами організаторів проекту переможці не визначаються) (вчитель Моісеєва І.Б.).

            Як завжди активними були вихованці екологічного гуртка (керівник Горбачова М.В.). Гуртківці  брали  участь в осінньому ярмарку «Дари осені – 2016», яка проводилась 10 листопада на базі ХАУ,  у виставці екологічних робіт–авторських фотографій на кращий двір «Мій двір найкращий в місті» на Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста река. Чиста планета» у номінації «Мій улюблений куточок шкільного двору», конкурсі авторських віршів «Херсон екологічний»(Кровякова Юлія 11А клас), конкурсі екологічних стіннівок (учні 5Б класу), Міському етапі Всеукраїнської трудової  акції  «Юннатівський зеленбуд», у Міському етапі Всеукраїнського конкурсу колективів «Земля – наш спільний дім», Міській екологічній акції «Посади ліс», Конкурсі «Емблема Національного природного парку «Нижньодніпровський», Міській екологічній акції «Я люблю Херсон» та інших заходах.

Вихованці екологічного гуртка отримали наступні нагороди та подяки:

·         Подяки:

-          Масюткіній Віолі (11А клас) за участь у міському етапі Всеукраїнської акції «Птах року 2016 – повзик звичайний»;

-          колективу учнів за участь у міському етапі Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи»;

-          учнівському колективу за участь в осінньому ярмарку «Дари осені – 2016»;

-          за участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом»;

-          за участь у півфіналі зонального екологічного конкурсу «Чистий двір. Чисте місто»;

-          учнівському колективу за участь у Міському етапі Всеукраїнського  конкурсу «Мій рідний край - моя земля»;

-          Сидоровій Мелек (5а клас) за композицію «Лісова красуня»  у Міському етапі обласної виставки «Букет замість ялинки»;

-          учнівському колективу за участь у благодійний новорічній акції «Діти – дітям», «Діти – воїнам АТО»

·         Грамоти:

-          колективу учнів за ІІІ місце в осінньому ярмарку «Дари осені – 2016»;

-          Піскуновій Богдані (11 клас) за ІІІ місце у Міському етапі Всеукраїнської трудової акції «Кролик»;

-          за ІІІ місце у Міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу – огляду «Галерея кімнатних рослин»;

-          за ІІІ місце у чвертьфіналі зонального екологічного конкурсу «Чистий двір. Чисте місто»

·         Дипломи:

-          команда «Екологічна варта» за ІІІ м. у чвертьфіналі міської зональної гри «Чистий двір. Чисте місто.»;

-          за ІІІ місце у Міському етапі обласної акції «Допоможемо зимуючим птахам»;

-          Кононенко Ірина (8а клас) за ІІ м. у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

-          Барсук Ксенія (8а клас) за ІІІ м. у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея».

Команда школи «Капітан неймовірність посіла ІІ місце у відбірковому  етапі та брала участь у фіналі міської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (вчитель Горбачова М.В.).

Учні школи приймали активну участь й у спортивному житті міста. Про стабільну роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у спортивних змаганнях (спартакіада школярів міста в районі, спортивних конкурсах).

Протягом 2016/17 навчального року учні брали участь у 12 видах спорту             (футбол, крос, волейбол (хлопці, дівчата), легка атлетика, пляжний волейбол (хлопці, дівчата), «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч», Старти надій, шахи, настільний теніс. Шкільні конкурси: Олімпійський урок, «Нумо, хлопці», «Нумо, дівчата», «Піонербол», «Веселі старти».

          Високих результатів учні досягли в змаганнях з легкоатлетичного кросу ІІ місце, «Старти надій» І місце у місті, легка атлетика IV місце, (Федорова О.В., Біляков М.В.).

         У школі проводиться певна робота щодо науково – методичного вивчення  питання організації роботи з обдарованими дітьми. Питання  учнівської обдарованості  розглядаються на засіданнях предметних об’єднань, методичної ради, педрадах.                           

4. Психологічний моніторинг

        Психологічний моніторинг здійснювався за наступною схемою: діагностика – аналіз результатів – прогнозування змін – корекційні заняття – повторна діагностика – аналіз досягнутих змін.

     У 2016/2017 навчальному році проведено психологічний моніторинг учнів 1,2,4,5,8,10 класів (вивчення рівня розвитку інтелекту, мотиваційної сфери).      

Аналіз результатів виявив необхідність проведення психологічної корекції розумового розвитку окремих груп учнів, які мають рівень інтелекту нижчий від середнього чи низький.

      Проведена практичним психологом повторна діагностика наприкінці навчального року засвідчила позитивні зміни в учнів, з якими проводилась корекційна робота.

      Результати вивчення інтелектуальних здібностей учнів 1, 2, 4, 5, 8, 10 класів на початку та наприкінці навчального року.                                                                                                     

Рівні розвитку інтелекту в%

  

Класи

Високий

Вищій від середнього

Середній

Нижчий від середнього

Низький

1

77

0

23

0

0

2

13

20

60

7

0

4

35

24

27

6

8

5

17

22

50

11

0

8

16

20

52

12

0

10

16

12

44

28

0

5. Моніторинг оздоровчої функції

         У ході моніторингу вивчався стан здоров’я учнів та динаміка їх розумової працездатності з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності, попередження перевантаження учнів.

 

     Джерелом вивчення були поглиблені медогляди, комп’ютерна діагностика динаміки розумової працездатності учнів та анкетування учнів для самооцінки їхнього стану здоров’я.  У результаті досліджень виявлені найбільш важливі з погляду учнів, їхніх батьків та учителів фактори, що впливають на стан здоров’я учнів, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Аналіз стану здоров’я учнів

Група захворювань

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

1

Ортопедична патологія

88

2

2

2

Зорова патологія

35

18

14

3

ЛОР захворювання

13

4

4

4

Неврологічна патологія

19

15

12

5

Захворювання ШКТ

16

-

-

6

Серцево-судинні захворювання

-

2

2

7

Ендокринні захворювання

7

5

5

8

Захворювання нирок

-

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів за останні 3 роки свідчить про деяке покращення показників із більшості  груп захворювання. Це – результат цілеспрямованої роботи школи щодо запровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та у позаурочний час, попередженні перевантаження учнів домашніми завданнями. Проте, є підстави й для того, щоб наполегливо продовжувати роботу у тому ж напряму.                      

 

Моніторинг оздоровлення учнів

Заходи

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

1

ПТ

І зміна

60

І зміна

46

І зміна

53

2

ЕП

Протягом року

394

Протягом року

35

Протягом року

400

3

Санаторії

Протягом року

6

Протягом року

6

Протягом року

15

4

«Юнга»

«Юнга»

10

«Юнга»

8

«Юнга»

6

5

БВ

літо

286

літо

178

літо

237

6

З батьками на морі

літо

292

літо

306

літо

328

7

СЗТ

Протягом року

32

Протягом року

156

Протягом року

249

Організація харчування дітей

 

        Протягом навчального року учні початкових класів всі (292 чол.) охоплені безкоштовним гарячим харчуванням. Серед 5-11 класів безкоштовним харчуванням охоплені 6 учнів позбавлених батьківського піклування та 2 дітей-сиріт. За батьківськи кошти отримували: повний обід - 50 учнів 1-4 класів, неповний обід -  63 учні 5-11 класів,  буфетну продукцію - 120 учнів 5-11 класів. Взагалі всіма видами харчування охоплено 470 учнів   1-11 класів ( 86% від загальної кількості учнів школи).         

                                  Аналіз виховної роботи

         Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи, виховна робота школи орієнтуються  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи, а  саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини»  та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

          Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована  темі школи «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах єдності навчання і виховання як важливої умови соціалізації учнівської молоді у сучасному освітньому просторі»

-головної мети – формування свідомого громадянина, патріота, людини з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом, почуттям та вчинками, спрямованими на розвиток демократичного суспільства в Україні.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

                                      Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2016-2017 н.р. був пріоритетним  та знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню захисника України ( 14 жовтня), Дню визволення Херсона (13 березня) та України (26 жовтня) від німецько-фашистських загарбників, Дню Примирення (8 Травня), Дню Перемоги (9 Травня) у Другій світовій війні:

- участі у конкурсі дослідницьких робіт  «Священна пам’ять війни»;

- участі у конкурсі малюнків «Неоголошена війна в Афганістані»;

- участі у міському конкурсі патріотичної пісні;

- участі у фотоконкурсі «Пам’ять»;

- участі у міському конкурсі дитячої творчості «Херсонщина пам’ятає»;

- участі у конкурсі «Кращий волонтер року» загону волонтерів «Нащадки Перемоги»;

- святковому концерті-зустрічі з ветеранами Другої світової війни та воїнами-учасниками бойових дій у зоні АТО;

- зустрічах учнів 9-А  класів з воїном-інтернаціоналістом Самсон Є.Ю.;

- зустрічі з учнями 6-7 класів хору ветеранів «Наша пісня» міської ради ветеранів;

- військово-спортивні змагання учнів 10-11 класів до Дня української армії;

- тематичної книжкової виставки «Забувати не маємо права», книжкову тематичну полицю, експозицію матеріалів на тему «Визволення України»;

- години спілкування для учнів 5-11 класів «Пам’ять стукає у наші серця»;

-активізація волонтерського руху ( збір теплих речей, продуктів харчування та  медикаментів для воїнів АТО, співпраця з громадським волонтерським рухом « Херсонська чайка».

                                  Національно-громадянське виховання

Значна увага в школі приділяється національно-громадянському вихованню учнів, а саме любові до рідного краю, Батьківщини, народу; поваги до українських народних звичаїв, обрядів та традицій. З цією метою в школі було проведено:

- місячник громадянсько-патріотичного виховання;

- години спілкування на тему «Світ моїх захоплень», «Я» – частинка Всесвіту», «Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?», «Традиції моєї родини».

- 25.01.2017 року перегляд виїзної екскурсії Херсонського обласного музею «Соборність України» для учнів 10-11 класів;

Національно-громадянське виховання у 2016-2017 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування та виховні години:

- місячник національної культури;

- 25.01.2017 року перегляд виїзної екскурсії Херсонського обласного музею «Соборність України» для учнів 10-11 класів;

- участь у конкурсі малюнку, присвяченому 73- річниці заснування Херсонської області «Минуле стукає у наші серця» у номінаціях: «Подорож мальовничими куточками Херсонщини»;

-  участь у конкурсі малюнку «Струни кобзаревого серця», присвяченому  дню народження видатного українського поета Т.Г.Шевченка;

участь у фотовиставці робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»;

- відеопроекті «Шевченкіана нашої родини», марафоні читців на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара;

- в шкільній бібліотеці було розгорнуто тематичну книжкову виставку «Ми тебе не забудемо, Тарасе»;

- 09.03.2017 року для учнів 5-6 класів, 10.03.2017 року для учнів 7-8 класів проведено відкритий виховний захід «Пісня Країни луна» ( пісні на вірші Т.Г. Шевченка);

- 10.03.2017 року проведено тематичні години спілкування «Видатні українські  діячі культури і мистецтва рідного краю», «У мові моїй – і краса й неповторність», «Обряди та звичаї народів України», «Символи моєї держави», «Мій край – моя історія жива», «Конституція України – основний закон держави».

                                               Фізкультурно-спортивне виховання

У навчальному закладі є спортивна зала, спортивний майданчик. Спортивні споруди знаходяться у задовільному стані.

На базі школи працюють 5 гуртків, спортивних секцій (залучено 135 учнів). До роботи в цьому напрямку було залучено ДЮФК №5, обласний центр туристично-краєзнавчої творчості учнівської молоді, будинок дитячої та юнацької творчості, Палац дитячої та юнацької творчості.

Участь учнів у районних (міських) змаганнях за 2016/17 н. р.

Змагання з видів спорту

Результативність

Відповідальний

1

Крос

 2 місце

Федорова О.В.

2

«Старти надій»

1 місце

Федорова О.В.

3

Настільний теніс

участь

Біляков М.В.

4

Волейбол (хлопці -дівчата)

8 місце

Біляков М.В.

5

Пляжний волейбол (хлопці -дівчата)

8 місце

Біляков М.В.

7

Футбол «Шкіряний м’яч»

участь

Паклов Д.В.

8

Легка атлетика

4 місце

Федорова О.В.

9

Фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

участь

Федорова О.В.

10

Козацькі забави

 участь

Паклов Д.В.

         Про стабільну роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у спортивних змаганнях ( спартакіада школярів міста в районі, міста та області, спортивних конкурсах)

Протягом 2016/17 навчального року учні брали участь у 12 видах спорту          футбол, крос, волейбол (хлопці, дівчата), легка атлетика, пляжний волейбол (хлопці, дівчата), «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч», Старти надій, настільний теніс. Конкурси: Олімпійський урок, «Нумо-хлопці», «Нумо дівчата», «Піонербол».

Високих результатів досягли в змаганнях з легкоатлетичного кросу ІІ місце, «Старти надій» І місце у місті, легка атлетика 4 місце, (Федорова О.В., Біляков М.В.),

 

У 2016/17 навчальному році працювало 2 секції (таеквондо Біла М.О., гандбол   ДЮКФП №5 Маяцька О.Д.), СШ №54 факультативних гуртків («аеробіка» вч. Федорова О.В., футбол вч. Біляков М.В.) «стрілецький гурток» Біляков М.В.)

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, Свято Букваря, Новорічні свята,  День Святого Валентина (9-10 класи), свято Останнього дзвоника, конкурс малюнків на асфальті на День захисту дітей, а також в участі школи в різноманітних  міських  та обласних конкурсах і святах.

Учні школи та вчителі стали учасниками і призерами конкурсів:

-          конкурси малюнків «Мир очима дітей»

-          конкурсі читців «Мова моя калинова»;

-          конкурсі дитячої творчості «Херсонщина пам’ятає»;

-          конкурсі «Космічні фантазії»;

-          конкурсі WEB-дизайну;

-          фотоконкурсі «Моя Україна», «Пам’ять»;

-          конкурсі «Технологія конструювання та дизайну одягу»;

-          виставці «Творчість. Фантазія. Мистецтво»;

-          обласній  виставці  «Букет замість ялинки»;

-          конкурсі «Книжковий драйв».

Учні школи протягом року відвідали Херсонський обласний краєзнавчий музей.

 

Проводилися тематичні музичні вечори та різноманітні заходи. В шоу-програмі «Міс  та Містер школи» взяли участь представники 8-11 класів

 

Результативність

2016-2017

1

«Барви Таврії»

І місце

2

“Космічні фантазії

участь

3

Моя країна-Україна

участь

4

Обласна  виставка  «Букет замість ялинки»

Подяка

5

Міський конкурс WEB-дизайн

ІІ та ІІІ м.

6

«Мистецтво.Творчість.Фантазія.»

І та ІІ місце

7

Користувачі ПК

             ІІІ місце

8

Конкурс дитячої творчості «Херсонщина пам’ятає»

участь

9

Конкурс художнього читання «Мова моя калинова»

Участь

10

«Технологія конструювання та моделювання одягу 

ІІ  місце

11

Міжнародний американський  проект «Класна кімната»

38 учасників

Моральне  виховання

 

Адміністрація школи, вчителі, учні та батьківська громадськість багато уваги приділяють волонтерському руху. Так, протягом року учні школи тричі збирали теплі речі, медикаменти, солодощі та предмети особистої гігієни для учасників АТО. На свята ( день захисника України 14 жовтня, День Святого Миколая та Пасха) для захисників АТО було передано солодощі та предмети особистої гігієни, а учні початкових класів написали листи, учні 5-7класів зробили обереги( янголята, птахи Миру). В березні разом з представником Червоного Хреста  Іспанії в Україні Маріо учні школи разом з головою батьківського комітету початкової школи  Ахтирською Н.М. зібрали дитячі речі, іграшки та відвезли вихованцям дитячого будинку, який розташовано на вулиці І. Кулика. (ця акція була висвітлена у «Таврійських новинах»).

Екологічне  виховання

       Учні екологічного гуртка прийняли участь в осінньому ярмарку «Дари осені – 2016», яка проводилась 10 листопада на базі ХАУ, отримали грамоту за ІІІ місце у виставці «Осіння композиція» у рамках ярмарки «Дари осені – 2016» та подяку за участь в осінньому ярмарку «Дари осені – 2016». Прийняли участь у виставці екологічних робіт–авторських фотографій на кращий двір «Мій двір найкращий в місті» на Міжнародний екологічний форум «Чисте місто. Чиста река. Чиста планета» у номінації «Мій улюблений куточок шкільного двору»(Піскунова Богдана 11А клас), конкурсі авторських віршів «Херсон екологічний»(Кровякова Юлія 11А клас), конкурсі екологічних стіннівок (учні 5Б класу)

Учні екологічного гуртка та учні школи прийняли участь у таких екологічних конкурсах – акціях:

1.У міському етапі Всеукраїнської акції «Птах року 2016 – повзик звичайний»:

1)Подяка у міському етапі Всеукраїнської акції «Птах року 2016 – повзик звичайний»(Масюткіній Віолі, учениці 11А класу ,кер. Горбачова М.В.)

2) Подяка у міському етапі Всеукраїнської акції «Птах року 2016 – повзик звичайний»(учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

2. Міському етапі  Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

3. Міському етапі Всеукраїнської трудової акції «Кролик»(Грамота за ІІІ місце Піскуновій Богдані, учениці 11А класу, кер. Горбачова М.В.)

4. Міському етапі Всеукраїнської трудової  акції  «Юннатівський зеленбуд» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

5. Міському етапі Всеукраїнського  конкурсу “Мій рідний край - моя земля”

(Подяка, учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

6. Міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу – огляду «Галерея кімнатних рослин» (Грамота за ІІІ місце, учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

7. Міський етап обласної виставки „Букет замість ялинки»(учні екол. гуртка та учні 1-5 класів, кер. Горбачова М.В.):

1) Подяка Сидоровій Мелек, учениці 5А класу за композицію «Лісова красуня»

2) Подяка учнівському колективу за участь у благодійний новорічній акції «Діти – дітям», «Діти – воїнам АТО».

8. Міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

1) Диплом за ІІІ місце Барсук Ксенії,8А,  кер. Горбачова М.В.

2) Диплом за ІІ місце Кононенко Ірині, 8А, кер. Горбачова М.В.

9. Міському етапі обл. акції «Допоможемо зимуючим птахам» (Диплом за ІІІ місце, учнівський колектив, кер. Горбачова М.В.)

10. В осінньому ярмарку «Дари осені – 2016» (Грамота за ІІІ місце у виставці «Осіння композиція», Подяка за участь в осінньому ярмарку, учні екол. гуртка, кер Горбачова М.В.)

11. В зональному екологічному конкурсі «Чистий двір. Чисте місто»(Грамота за ІІІ місце у чвертьфіналі та Подяка за участь у півфіналі, учні екол. гуртка. кер. Горбачова М.В.)

12. Міському етапі Всеукраїнського конкурсу колективів «Земля – наш спільний дім» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

13. Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом»(Подяка, учнівський колектив, кер. Горбачова М.В.)

14. Міській екологічній акції «Посади ліс» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

15. Конкурсі «Емблема Національного природного парку «Нижньодніпровський» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

16. Міській екологічній акції «Я люблю Херсон» (учні екол. гуртка, кер. Горбачова М.В.)

17. Команда «Капітан неймовірність» прийняла участь у відбірковому етапі та фіналі міської інтелектуальної гри «Що ?Де? Коли?»(Диплом за ІІ місце у відбірковому етапі міської інтелектуальної гри «Що ?Де? Коли?», кер. Горбачова М.В.)

Також у школі 25 листопада пройшов  конкурс «Колосок осінній – 2016», в якому прийняло участь 77 учнів 2-8 класів. За результатами конкурсу золотих-49, срібних-48, учасників-5. У весняному колоску -2017 прийняло участь78 учнів 2-8 класів.

Подяка управління освіти Горбачовій М.В. за сумлінну працю і вагомий внесок у всебічне залучення учнівської молоді до природоохоронної та науково-дослідницької діяльності.

Прийняла участь у розробки варіантів контрольних робіт з хімії для учнів 9 класу, які захищають роботи МАН.    

Туристсько-краєзнавча робота

            Протягом за 2016-2017 навчального року  команда учнів школи прийняли участь у І ( ІІ місце), та ІІ етапі ( ІІІ місце) міського конкурсу «Козацькими стежинками», який дає можливість поринути в історію нашого народу, в якій є місце багатьом героїчним сторінкам. У складі команди були учні 9-11 класів Венедиктова Марина, Сердюк Валерія (9-А) та Гаценко Іван (11 кл.).

                 До міського конкурсу «Знавці міста Херсона», який не перший рік проходить у нашому місті, також долучилася команда нашої школи, яку складали учні 7-А класу –Зубченко Микита, Бакланов Владислав, Штуца Микита.

               Щорічно  у школі здійснюються навчальні екскурсії для учнів 5- 11 класів.

Значно зріс інтерес учнів до автобусних екскурсій і різні міста України. Так на протязі останніх двох років здійснено неодноразові поїздки із учнями різних класів у Ольвію, Одесу, Запоріжжя, Миколаїв, Залізний Порт, Полтаву, Київ.

Гурткова робота

        На базі школи протягом 2016-2017 навчального року працювало 22 гуртка, з яких 18 гуртків вели вчителі школи, а 4 гуртки – залучені спеціалісти ( з яких 2 спортивні секції від ДЮКФП №5, туристичний гурток від обласної станції туризму та танцювальний гурток від Херсонського клубу сальси. Гуртковою роботою охоплено 67% учнів школи, з яких 34% становлять учні початкової школи. На 100% охоплено учнів пільгових категорій , з яких діти-вимушені переселенці відвідують спортивні секції та образотворчий гурток «Палітра», діти-сироти та позбавлені батьківського піклування відвідують спортивні секції. Гуртки різнопланові: екологічний, стрілецький, волейбол, аеробіка, правознавець, киномистецький, філологічний, клуб КОДА, школа безпеки, друзі ДАЇ. Звіт про роботу гуртка представляють учні та керівник гуртка під час фестивалю педагогічної майстерності з виховної роботи          ( березень-квітень 2017 року) та під час педагогічної ради з виховної роботи (24 квітня 2017) 

Робота органів шкільного учнівського самоврядування

 • Конкурс малюнків «Ми різні – ми рівні»
 • Організація та проведення Дня вчителя
 • Участь у конкурсі по збереженню електроенергії
 • Допомога в проведенні Дня Української писемності та мови (квест для учнів 5-6 класів)
 • Участь у міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу робіт
 • юних фотографів «Моя Україно!»
 • Організація та проведення Дня закоханих – конкурс пар серед учнів старших класів
 • Організація та проведення Вечір-реквієм «Голодомор в Україні»
 • Участь у міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу робіт
 • юних фотографів «Пам’ять»
 •  «День боротьби з ВІЛ/СНІДом» - акція «Червона стрічка» та інформаційні хвилинки на перервах щодо питання боротьби з ВІЛ/СНІДом (як передається та не передається, як можна заразитися – в рамках віку)
 • Організація та проведення 8 березня в школі: привітання всіх жінок та дівчат вранці, святковий концерт для вчителів.
 • Участь у конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді»
 • Участь у конкурсі «Шкільних санітарних постів – надання першої домедичної допомоги»
 • Участь у конкурсі шкільних постів цивільного захисту за програмою військово-патріотичної гри-випробування – 2017
 • Участь в акції "Збережи своє майбутнє!".
 • Участь у міській інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?»
 • Допомога воїнам АТО
 • Організація та проведення «Вечір-реквієм «Чорнобиль: не гасне
 • пам’яті свіча»
 • Акція «Збережемо ліса Херсонщини»
 • Благодійна акція в рамках Пасхального тижня "Допоможемо братам нашим меншим" - допомога товариству захисту тварин "Шанс»
 • Участь у щорічній екологічній конференції "Від екології природи до екології душі"
 • Участь у щорічній Всеукраїнській екологічній акції "Зробимо Україну чистою".
 • Участь в еко-фесті з висадки дерев у Шуменському парку
 • Участь у висадці саджанців сосни в Олешківському лісі
 • Допомога в проведенні тижня Психології в школі
 • Організація та проведення брейн-рингу "Эко- эрудит".
 • Флешмоби:

-                     До Дня Вишиванки

-                     22 віджимання

-                     До Дня Української писемності

 • Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу учнівських екологічних агітбригад "Земля - наш спільний дім" за темою "Збереження земельних ресурсів України".
 • Організація та проведення Дня Перемоги у II Світовій війні
 • Лекція з культури спілкування в Мережі Інтернет для5-8-х класів
 • День ГО – участь сан посту нашої школи
 • Участь у «Тижні фізичної культури в школі»
 • Проведення Всеукраїнського дня Вишиванки в школі
 • Допомога в проведенні Останнього дзвоника (міністерство «Празник! Празник! Празник!»

Взаємодія з громадськими центрами, організаціями

-Молодіжна організація з профорієнтаційної роботи «Кип’яток»

-Червоний Хрест представництво України та представництво Іспанії)

-«Ми-Херсонці»

-Клуб «Ініціатива»

-Спілка ветеранів Афганістану

-Обласний центр зайнятості

-центр планування сім’ї ( при пологовому будинку №1)

-спілка ветеранів ВВв Корабельного району

-волонтерська організація «Батальйон Херсонська чайка»

                                  Започатковані заходи, ініціативи

         У 2016-2017 навчальному році школа посилила роботу з волонтерської діяльності. Постійно надається допомога воїнам АТО ( інформація у звіті), крім цього школа №54 –школа з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов почала працювати з представником  Червоного Хреста Іспанії в Україні Маріо. Була надана допомога дитячому будинку, зібрана солодка допомога воїнам-захисника України, які подарували школі прапор, який знаходиться у Центрі патріотичного виховання.            

Висвітлення діяльності заходу у ЗМІ

Протягом року в школі працював «Киномистецький гурток», заняття в якому проводила журналіст ТРК «Скіфія» Голікова Ганна. Протягом року на ТРК «Скіфія» вийшло дев’ять сюжетів про школу: «Свято Першого дзвоника»-«Флешмоб Вишиванка», «Флешмоб 22 віджимання», «Здоровий спосіб життя»,  «Флешмоб до Дня української писемності», «Відкриття центру патріотичного виховання», Свято День Матері»,  «Волонтерський рух разом з представником Червоного Хреста Іспанії в Україні», Свято Останнього Дзвоника».

   Підсумки соціально-економічного розвитку школи

       Протягом навчального року проведено низку заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, модернізацію його приміщення відповідно до сучасних вимог (за бюджетні та позабюджетні кошти):

·                 Розпочато облаштування малої спортивної зали (придбано 70 кв. м лінолеуму, замінено 3 дверей, замінено світильники, зроблено ремонт);

·                повністю обладнано 1 новий кабінет початкової школи;

·                переобладнано кабінет фізики сучасною технікою;

·                продовжено роботу по заміні ламп розжарювання на енергозберігаючі;

·                 повністю замінено вікна на металопластикові у спортивній залі;

·                побілено підлогу І і ІІ поверхів та пофарбовано стіни ІІ поверху;

·                облаштовано дитячий ігровий майданчик;

·                упорядковано пришкільну територію;

·                здійснено перезарядку вогнегасників;

·                відновлено 365м огорожі;

·                здійснено заміну 39 вікон на металопластикові: з них 38 – за бюджетні кошти, 1 – за позабюджетні);

·                зроблено косметичний ремонт кабінетів 101, 205, 303;

·                дообладнано меблями кабінети 303, 304,305,306,208 (за позабюджетні кошти) та каб. 205 – за бюджетні кошти;

·                обладнано мультимедійним проектором каб 307 за позабюджетні кошти;

·                продовжена робота щодо озеленення шкільного приміщення;

·                для повноцінного функціонування школи були придбані миючі та дезінфікуючі засоби, дозатори для рідкого мила,  медичні препарати, крейда тощо;

·                здійснено перевірку контуру заземлення;

·                виконано гідравлічне випробування системи опалення;

·                проведено заміри опору ізоляції, електричних мереж та  електрообладнання;

·                здійснено повірку лічильника тепла;

·                забезпечено поточний ремонт системи опалення;

·                зроблено косметичний ремонт харчоблоку із заміною труб водопостачання.

Комплексний аналіз освітньої діяльності педагогічного колективу дає можливість визначити проблеми, які потребують подальшого вирішення:

1 Вдосконалення роботи щодо створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу в межах науково-методичної проблеми: «Формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учнів на засадах єдності навчання і виховання як важливої умови соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

2. Запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.

3. Запровадження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 23 листопада 2011 р.       № 1392.

4. Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

5. Підвищення ефективності роботи шкільної методичної служби як само розвивальної системи неперервної освіти педагогічних кадрів.

6. Створення дієвої системи підготовки учнів школи до якісної участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

6. Створення толерантного середовища у навчальному закладі.

7. Забезпечення психолого-педагогічної підтримки становлення творчого потенціалу особистості учня.

8. Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

9. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

10. Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

 

11. Модернізація матеріально-технічної бази  школи.

 

Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента тут obystroy.com
Как снять комнату в коммунальной квартире здесь
Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru